Eşti aici

Acte necesare pentru acordare ajutor social

Acte necesare pentru acordare ajutor social

AJUTOR SOCIAL

Documentaţia necesară:

  • CERERE TIPIZATĂ

1. Documente doveditoare privind componența familiei (în xerocopie și original): 
   a) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate; 
   b) certificatele de naştere ale copiilor;
   c) livretul de familie;
   d) certificatul de căsătorie;
   e) hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei; de plasament familial al minorului, potrivit legii;
   f) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
   g) acte din care să rezulte frecventarea unei forme de învăţământ 
   h) acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
   i) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

             Pentru acordarea dreptului, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi au obligaţia de a prezenta o adeverinţă care să ateste că sunt înregistrate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii. 

2. Acte doveditoare privind veniturile nete realizate de familie/persoana singură din:

   a) Salarii şi alte drepturi salariale, (se va specifica şi valoarea tichetelor de masă);
   b) Pensii;
   c) Venituri ce provin din drepturi de asigurări sociale;
   d) Indemnizaţii, alocații și ajutoare cu caracter permanent;
   e) Obligații legale de întreținere;
   f) Alte surse de venit obţinute din: 

   - Arende, chirii, alte fructe civile, naturale sau industriale 
   - Persoanele fizice fără venituri/ persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente vor prezenta adeverinta de venit eliberată de Admininistrația Finanțelor Publice
   - Adeverinţa eliberată de Compartimentul agricol-Primărie 
   - Adeverință bunuri  eliberată de  Compartimentul taxe și impozite - Primărie

Dosar de carton cu şină – 2

Reglementare:
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare.