Eşti aici

Acte necesare pentru acordare alocatie pentru sustinerea familiei

Acte necesare pentru acordare alocatie pentru sustinerea familiei

ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

 

Documentaţia necesară:

1. Cerere tipizată;
2. Documente doveditoare privind componenta familiei (original şi xerocopie);
Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie;
Livretul de familie;
-  Certificat de naştere (pentru copiii sub 14 ani);
-  Sentinţa civilă de divorţ rămasă definitivă;
3.  Adeverinţa de la unitatea şcolară - dovada frecventării unei forme de învăţământ cu menţiunea dacă frecventează sau nu fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ;
4.  Dovada - în cazul copiilor sub 18 ani care frecventează cursurile unei instituţii de învăţământ organizate potrivit legii în alta localitate - că sunt în întreţinerea familiei;
5.  Declaraţie tipizată;

6.  Acte doveditoare privind veniturile nete realizate din: 
- Salariul net şi alte drepturi salariale, (se va specifica şi valoarea tichetelor de masă);
- Pensii;
- Alte drepturi de asigurări sociale;
- Indemnizaţii cu caracter permanent;
- Burse;
- Ajutoare.

7.  Alte surse de venit obţinute din: 
- Arende, chirii, alte fructe civile, naturale sau industriale 
- Persoanele fizice fără venituri/ persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente vor prezenta CERTIFICATUL eliberat de Administrația Finanţelor Publice  
- Adeverinţa eliberată de Registrul Agricol 

- Adeverinţa eliberată de Compartimentul agricol-Primărie 
8.  Dosare cu şină de carton (2)

 

 

Reglementare: 
Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; Hotărârea nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.